Ohkawa lab.

NEWS

“Histone H3.3 sub-variant H3mm7 is required for normal skeletal muscle regeneration” now published in Nat Commun.

カテゴリ:未分類 更新日 2018/04/11

Histone H3.3 sub-variant H3mm7 is required for normal skeletal muscle regeneration

Akihito Harada, Kazumitsu Maehara, Yusuke Ono, Hiroyuki Taguchi, Kiyoshi Yoshioka, Yasuo Kitajima, Yan Xie, Yuko Sato, Takeshi Iwasaki, Jumpei Nogami, Seiji Okada, Tetsuro Komatsu, Yuichiro Semba, Tatsuya Takemoto, Hiroshi Kimura, Hitoshi Kurumizaka & Yasuyuki Ohkawa

Nat Commun.. 2018 Apr 11 1400

« HOME »